Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolen ved Bülowsvej
Mobil menu

Skolebestyrelsesvalg 2022

Nu kan du stille op til skolebestyrelsen på Skolen ved Bülowsvej

Tidsfristen for opstilling til skolens skolebestyrelse er forlænget til og med fredag den 25. marts. Skolen opfordrer alle til at stille op.

Skolebestyrelsen er den vigtigste indflydelsesvej til dit barns skole.
Der afholdes valg til skolebestyrelserne i 2022. Valget gælder for perioden 1.
august 2022 til 31. juli 2026. Læs i vedhæftede dokument hvordan du stiller op.

Skolebestyrelsen er den vigtigste indflydelsesvej til dit barns skole.
Der afholdes valg til skolebestyrelserne i 2022. Valget gælder for perioden 1.
august 2022 til 31. juli 2026.


Hvem kan vælges og hvem kan stemme?
Forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen vælges af og blandt skolens
forældrekreds samt de personer, som efter eget ønske får valgret og valgbarhed
som forældre.


Skolens forældrekreds består af de personer, der på valgtidspunktet, her 2. maj
2022, har forældremyndighed over børn, der er indskrevet i skolen.
Starter dit barn i børnehaveklasse i skoleåret 2022/23 på distriktsskolen, har I
valgret og valgbarhed til skolebestyrelsesvalg 2022.


Desuden kan følgende personer fremsætte ønske om valgret og valgbarhed over
for skolens leder:


1. Hvis du ikke har del i forældremyndigheden: Den af de biologiske
forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor
sammen med forældremyndighedens indehaver. Det er en forudsætning,
at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er
meddelt valgret til nogen anden (punkt 4).
2. Faderen til det barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er
fastslået og vedkommende bor sammen med forældremyndighedens
indehaver.
3. Hvis du har barn i familiepleje eller døgnophold: Personer, der har
modtaget en af skolens elever i privat familiepleje eller formidlet
døgnophold, og til hvem plejetilladelse eller anden tilladelse er givet
senest ét år før valget.

4. Hvis du er gift med et barns forældre: Den, der har indgået ægteskab med
indehaveren af forældremyndigheden over et barn indskrevet i skolen, og
som bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet (det
forudsættes, at forældremyndigheden ikke ved aftale er delt mellem
barnets forældre)

5. Hvis du er stedforælder til et barn: Hvis indehaveren/indehaverne af
forældremyndigheden over barnet samtykker heri.

Hvordan stiller jeg op til skolebestyrelsen?

  • 23. februar til 4. marts 2022 vil valglisterne være fremlagt på skolens kontor, her kan du komme og skrive dig på listen. Valglisten er listen over de stemmeberettigede på hver skole.
  • 4. marts er sidste dag, hvor der kan fremsættes ønske om optagelse på valglisten.
  • 7. marts tager valgbestyrelsen stilling til de fremsatte ønsker om optagelse på valglisten.
  • 31. marts er der valgmøde/orienteringsmøde på skolen, hvor reglerne for valget gennemgås.
  • Hvis der ikke er indgået en aftale om fredsvalg d. 7. april igangsættes valget. Hvis antallet af kandidater svarer til antallet af repræsentanter i skolebestyrelsen, bliver der ikke afholdt valg. Hvis der bliver valg 2. maj offentliggøres der stemmemateriale på skolens hjemmeside. Materiale kan også hentes på de enkelte skolers kontor.
  • Fra 2. maj til 20. maj kan der afgives stemme elektronisk.
  • 12. maj er sidste frist for aftale om fredsvalg
  • 20. maj er sidste frist for at stemme.
  • 31. maj er sidste frist for at klage over valget til Kommunalbestyrelsen.
  • August 2022 tiltræder den nye skolebestyrelse

 

Hvordan stemmer jeg?
Hjemmene får adgang til stemmematerialet mindst 10 dage før valgfristen. Valget
gennemføres elektronisk.

Stemmeoptælling
Når afstemningen er slut, foretager valgbestyrelsen stemmeoptælling. Herefter
underretter valgbestyrelsen de valgte repræsentanter og stedfortrædere om
valget, ligesom afstemningens resultat meddeles Kommunalbestyrelsen, der
offentliggør det.

Sammensætning af skolebestyrelsen
Der er 11 medlemmer i skolens bestyrelse:

• 7 forældrerepræsentanter, der vælges for fire år
• 2 medarbejderrepræsentanter, der vælges for 1 år
• 2 elever, der vælges for 1 år

Rollerne i skolebestyrelsen
Alle medlemmer i en skolebestyrelse har stemmeret. Bestyrelsesformanden
vælges blandt de valgte forældre. Skolens leder og dennes stedfortræder
varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i møder uden stemmeret.
Valgbestyrelsen består af skolens leder som formand for valgbestyrelsen,
formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den
afgående skolebestyrelse.

Skolebestyrelsesmøder
Bestyrelsen holder ca. 10 møder om året. Hvert møde varer 2-3 timer og foregår
som regel sidst på eftermiddagen eller først på aftenen.

Hvad laver en skolebestyrelse?
Vigtige beslutninger og ansvar er lagt ud til skolebestyrelsen. De overordnede
myndigheder fastsætter de overordnede mål og rammer, men det er op til
skolerne at vælge, hvordan de vil leve op til de givne mål og rammer. Det er noget
af det, som de personer, der bliver stemt ind i skolebestyrelsen, er med til at
bestemme. En skolebestyrelses vigtigste opgave er at fastsætte principper for den
enkelte skoles virksomhed.