MENU
Aula_close Layer 1
Logo for Skolen ved Bülowsvej
Mobil menu

For studerende

Skolen ved Bülowsvej

Uddannelsesplan 2019-20

for lærerstuderende i praktik fra

Københavns Professionshøjskolen.

Forord

En praktikskoles uddannelsesplan skal godkendes på baggrund af kvalitetskrav. I bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen omhandler § 13 praktikskoler. Der står:

”§ 13. Professionshøjskolen godkender de praktikskoler, der indgår i praktiksamarbejdet, på grundlag af kvalitetskrav, som professionshøjskolen har udarbejdet.

Stk.2. Praktikskolen udarbejder en uddannelsesplan for praktikken i overensstemmelse med kompetencebeskrivelsen for den pågældende praktikperiode. Professionshøjskolen skal godkende uddannelsesplanen.”

Kvalitetskrav:

I aftalen mellem ministeriet og KL fremgår det, at kvalitetskravene fastsættes af professionshøjskoler og kommuner i fællesskab i en partnerskabsaftale. Nogle praktikskoler er folkeskoler, andre er forskellige former for frie grundskoler. På professionshøjskolen har vi ens kvalitetskrav til alle vores praktikskoler:

 • Skolen ser sig selv som uddannelsessted
 • Skolen er indstillet på et forpligtende samarbejde om praktikvirksomhed
 • Skolen samarbejder med læreruddannelsen om kvalitetssikring praktikken som læringsrum
 • Skolen udpeger en praktikkoordinator eller anden ansvarlig for praktik på skolen
 • Skolen tilstræber, at de konkrete praktiklærere har linjefagskompetence eller tilsvarende kompetence i de studerendes praktikfag samt er opkvalificeret i forhold til praktiklæreropgaven

Bekendtgørelsesændring

Vær opmærksom på, at ministeriet har lavet bekendtgørelsesændringer i enkelte kompetencemål. Skolen får tilsendt bilag 3 fra den nye bekendtgørelse, hvor ændringerne i praktikfagets kompetencemål er markeret. De nye formuleringer er indarbejdet i denne skabelon.

Offentliggørelse af uddannelsesplanen

Uddannelsesplanen sendes til godkendelse på læreruddannelsen. Den indsættes herefter som del af skolens hjemmeside, så alle parter kan læse den, og skolen også kan profilere sig med at være uddannelsessted. Den indsættes tillige i den ny praktikportal, når denne implementeres.

Uddannelsesplanens indhold:

 • Skolen som uddannelsessted
 • Kompetencemål for praktikfaget
 • Forventninger til praktikkens parter
 • Plan for praktik på niveau I
 • Plan for praktik på niveau II
 • Plan for praktik på niveau III

UDDANNELSESPLAN FOR SKOLEN VED BÜLOWSVEJ

1. Skolen som uddannelsessted

Skolen ved Bülowsvej er en 0-9.klasses folkeskole med ca. 1000 elever. Skolen har 4 til 5 spor.

Skolen er beliggende i 4 bygninger, hvor A-huset er nyest renoveret, hvor indskolingen og SFO`en holder til. B-bygningen huser mellemtrinnet og kontorer og personalerum. I C-bygningen holdet udskolingen til tillige med PLC og sciencefagenes lokaler. D-bygningen er forbeholdt idræt, musik, håndværk & design, håndarbejde og billedkunst. Skolen er opdelt i tre afdelinger, og der arbejdes i årgangs - og afdelingsteams.

Skolen har en klar målsætning for trivsel og læring i alle fag jvf. Skolereformen.

Der arbejdes kontinuerligt for at skabe den bedst mulige trivsel for alle skolens elever. Vi gør bl.a. brug af skolens ressourceteams for at opnå dette fx: understøttende undervisning, DSA-, SUM- og SUD undervisning, ressourcelærer, holddeling, sorg - og skilsmissegrupper, mentorordning, klasselærermakkerskab, refleksive klassemøder, årgangens dag, linjehold, udvikling af skole/hjemsamarbejde, årsplaner, ugeplaner. Skolen arbejder med www.min.uddannelse.net  og bruger værktøjet one note på alle trin. Skolens politik vedr. computere er, at alle elever har adgang til egen computer efter princippet 1: 1.

Vi har i mange år haft et godt samarbejde med Kbh.s Professionshøjskole som øvelsesskole for lærerstuderende. Da skolen er øvelsesskole, ser vi os selv som en del af læreruddannelsen, hvorfor vi ofte har mange praktikanter. Alle skolens tre afdelinger er åbne for den læringsudvikling, det er at have praktikanter. Vi betragter det som en ressource, at skolen får tilført praktikanter.

Vi tilstræber et skole / læringsmiljø, hvor de studerende vil føle sig hjemme og engagere sig i skolen liv. Vi har flere af skolens tidligere praktikanter ansat.

Vi ligger vægt på, at vores praktiklærerne deltager i Kbh.s Professionshøjskoles praktiktemadage og workshops, hvor relevant info vedr. kompetencemålprøven og fælles planlægning foregår. Vi tilstræber ligeledes, at det er praktikgruppens praktiklærer, som varetager kompetencemålsprøven.

Praktikkoordinatorerne følger løbende de workshops, temadage, infomøder m.m., som Kbh.s Professionshøjskole tilbyder, for at holde sig ajour med udviklingen på læreruddannelsen. Herunder også at orientere sig i praktikportalen. Praktikordinatorerne sørger for at evaluerer med praktiklærerene og de studerende efter endt praktikforløb.

 

Links:  

Frederiksberg kommune børn/unge indsatser og skolereform: http://www.frederiksberg.dk/Politik-og-demo-krati/Politikker-og-strategier/Skolereform.aspx


Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig:
Ulla Lillie
Peter Jørgensen

 Mail: ullalindgrenlillie@gmail.com