Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolen ved Bülowsvej
Mobil menu

Kontaktforældre

Kontaktforældre-ordningen på Skolen ved Bülowsvej

Vil du gerne være med til at sikre en god og social trivsel i dit barns klasse?
Og sørge for et godt forældre sammenhold i klassen baseret på tillid og tryghed?

Så bliv kontaktforælder!

Kontaktforældre
Kontaktforældre er en central del af samarbejdet mellem forældre, skolens lærere, ledelse og skolebestyrelse.

Skolens opgaver skal nemlig løses i et samarbejde med forældrene – det står i folkeskoleloven – og dette samarbejde er i høj grad med til at sikre dit barn et godt skoleliv og en velfungerende skole.

Kontaktforældrenes opgaver er:

 • i samarbejde med klassens lærere at sørge for en god trivsel i klassen
 • at være med til at skabe et velfungerende forældrenetværk
 • at tilrettelægge og gennemføre forældremøder i samarbejde med klasselæreren eller klassens lærerteam
 • at fungere som kontaktled mellem klassen forældre, lærerne, skoleledelsen og skolebestyrelsen og at sørge for at informere begge veje.
   

Valg af kontaktforældre
Hvert år vælger klassens forældre en gruppe kontaktforældre.

Kontaktforældrene vælges for et år ad gangen af og blandt forældrene på årets første forældremøde. Tre til fire forældre er et passende antal. Det er en god idé, at kontaktforældregruppen repræsenterer forældre (helst både mødre og fædre) til både piger og drenge i klassen.

Mange oplever, at det de samme forældre, der gennem en årrække trækker læsset som kontaktforældre. Hvis dette fungerer til alles tilfredshed, er det fint. Men hvis klassens forældre ønsker, at posterne skal gå på omgang, kan man f.eks. vedtage at skifte halvdelen af gruppen ud hvert år.

Arbejdsbyrden
Det er ikke tanken, at der skal være en stor arbejdsindsats forbundet med at være kontaktforælder. Inden for et skoleår vil der typisk være tale om:

 • 1 planlægningsmøde med en eller flere af klassens lærere før hvert forældremøde
 • 2-3 (eller efter behov) interne møder i kontaktforældregruppen
 • 3-4 årlige møder med skolebestyrelsen (man kan skiftes til at deltage)


Kontaktforældremøder

Forældremøder i klassen
Til det årlige forældremøde i klassen, er det en god idé, at kontaktforældrene og klasselæreren/lærerteamet planlægger mødet sammen.

På formødet fastlægges: 

 • tid og sted for mødet
 • dagsorden (hvem skriver den?)
 • hvem leder mødet?
 • skal der serveres noget, og hvem sørger for det?
 • mødets form


På formødet laves en indbydelse til forældrene på mail, som indeholder en foreløbig dagsorden. Indbydelsen bør udsendes (eller i det mindste bør mødet varsles) mindst 2 uger før forældremødet.

I forbindelse med tilmeldingen bør de øvrige forældre have mulighed for at sætte emner, de ønsker drøftet i klassen, på den endelige dagsorden.

Ved selve mødet er det vigtigt at vælge en referent, så de forældre, der ikke har mulighed for at deltage i mødet, kan få et referat.

Mødets indhold:
Det er kontaktforældrenes opgave at sikre, at de punkter der har med elevernes liv, klassens sociale miljø og samarbejdet mellem skole og hjem at gøre kommer på dagsordenen.

Det kan godt være klasselæreren, der leder mødet, men ofte er det en bedre idé at lade en af (kontakt)forældrene være mødeleder, så læreren kan koncentrere sig om at svare på spørgsmål.

Det vil være naturligt, at mødets dagsorden indeholder information om undervisningen i klassen. Derudover kan der drøftes en række emner, som lærere, forældre eller lærere ønsker. Det er helt i orden at fortsætte mødet uden lærere, så forældrene kan tale frit – hvis behov for det.

Forældremøderne er oplagte til at vende emner, som kom-hjem-tider, rammer for fødselsdage, fester, alkoholpolitik, etc.

Afholdelse af fødselsdage og rammer for gaver er et populært emne. Her kan man diskutere, om man f.eks vil fejre børnenes fødselsdage kvartalsvis i grupper; hvad gaver max må koste, etc.  

Det er også her, man kan nedsætte trivselsudvalg; som sørger for at arrangere sociale aktiviteter for klassen. Læs mere nedenfor under ’Hvordan får man en god trivsel i klassen?’

Interne kontaktforældremøder
Det er en god idé, at kontaktforældregruppen mødes privat 2-3 gange om året for at vende klassens trivsel, kommende arrangementer eller opståede problematikker.

Inden mødet:
Kontakt evt. klasselæreren og hør, hvordan det går med klassens trivsel, og om der er emner, han/hun mener vil være aktuelle at tage op på mødet. Det kan være klassedynamikken, takt og tone i klassen, m.v. Læreren kan også forhøre sig hos eleverne, om de har noget, de gerne vil, at kontaktforældregruppen skal vende.

Adviser mødet til resten af forældregruppen og bed dem sende emner til mødet, hvis de har nogen.

Husk at sende referat ud til forældre og klasselærer efter mødet.

Fælles kontaktforældremøder med skolebestyrelsen
For at sikre kontakten til skolens forældrekreds afholdes der 3-4 gange årligt et møde for skolebestyrelsen og kontaktforældrene. Her orienterer skolebestyrelsen om sit arbejde, og der er lejlighed til at drøfte emner, som optager (kontakt)forældrene.

Skolens kontaktforældre fungerer som skolebestyrelsens bagland og er med til at sikre, at de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer kan tale alle forældres sag.

Kontaktforældrene er (som alle andre) altid velkomne med ris og ros til skolebestyrelsen.

Forud for møderne indkaldes punkter til dagsordenen, så både skolebestyrelsen og kontaktforældrene får indflydelse på indholdet af møderne.

Kontaktforældrene modtager referater fra skolebestyrelsens møder.

Hvordan får man en god trivsel i klassen?
En åben dialog og et godt forældrenetværk i klassen er ofte den bedste garanti for, at små problemer løses, før de når at vokse sig store.

Derfor:

Kontaktforældrene bør holde sig i løbende kontakt med hinanden og klassens lærerteam med det formål at drøfte skolegang og trivsel og i det hele taget alle generelle emner, der måtte røre sig i klassen.

Kontaktforældre står til rådighed for resten af forældregruppen.  
Kontaktforældrene kan altid kontaktes af de andre forældre i klassen og inddrages, hvis der er forhold i klassen, der giver anledning til problemer. Det kan f. eks dreje sig om:

 • utilfredshed med undervisningen eller en lærer
 • klikedannelse eller mobning mellem børnene
 • lektielæsning eller andet

Kontaktforældrene sikrer, at disse problemer tages op med en lærer eller på et forældremøde, så der kan findes en fælles løsning mellem forældre, lærere og elever.

Nye elever i klassen: Kontaktforældrene bør også byde nye elever og deres forældre velkommen og sørge for, at de inddrages i klassens miljø og orienteres om klassens aftaler.

Deltag i fælles aktiviteter: Et godt forældrenetværk forudsætter at forældrene lærer hinanden og hinandens børn at kende. Derfor er det specielt i de mindste klasser meget vigtigt, at elever og forældre deltager i nogle fælles aktiviteter som fester, skovture, hytteture eller teateropførelser.

Aftal arrangementer:
Da mange familier har en travl hverdag, er det en god idé at starte skoleåret med at fastlægge de fælles trivselsarrangementer, der skal være.

Før I går i gang med at planlægge, hvilke arrangementer der skal være i jeres klasse, er det en god idé at aftale:

Hvor mange arrangementer skal der være? Husk at børnene skal gå i klasse sammen de næste 10 år, så der er masser af år at nå det hele i. Man kan f. eks aftale ét forårs- og ét efterårsarrangement.

Hvad skal det koste? Vi vil alle sammen vores børn det bedste, og derfor er det let at komme til at skabe arrangementer, der er (for) dyre. Der er masser af næsten gratis aktiviteter at samles om, så sørg for, at der er balance i det, I arrangerer.

Forslag til arrangementer:

 • Middag for klassen på skolen
 • Legegrupper i hjemmene hvert kvartal
 • Pizza i skolegården efter skole
 • Strandtur
 • Museumstur
 • Bibliotekstur
 • Cirkusmuseet
 • Halloween fest
 • Loppemarked
 • Kanotur
 • Shelter/hyttetur
 • Lege/spisegrupper
 • Klassefest på skolen
 • Aktiv deltagelse i Markedsdagen
 • Biograftur
 • Skøjtetur
 • Store legedag i en park med søskende
 • ’God sommerferie’ arrangement for klassen i Frederiksberghave
 • Med f.eks. pizza/madkurve og rundbold. Her kan klassens lærere og pædagoger også inviteres med.

 

Arrangementer for forældregruppen
Det skaber et godt fundament for forældresamarbejdet at mødes til sociale arrangementer uden, at børnene er med.

Det er lettere at have tid til at tale sammen, når man ikke samtidig skal holde øje med børnene, og når man har talt sammen og kender hinanden lidt bedre, er det nemmere at kontakte hinanden, hvis der opstår problemer mellem ens børn.

Idéer til forældrearrangementer (også her opfordres forældregruppen til at tale om den økonomiske ramme først):

 • Forældremiddage - opdel eventuelt forældregruppen i forrets-, hovedrets– og dessertgrupper og spis til sidst sammen hos en af jer.
 • Aftal at spise sammen på restaurant for bagefter at holde drinksfest eller kaffehygge hos en af jer.


Forslag: ’Klassens mappe’
Hvis rollen som kontaktforældre går på tur, går nyttige erfaringer let tabt undervejs. Det er derfor en god idé at oprette en mappe til hver klasse med oplysninger om alle klassens arrangementer f.eks. indbydelser og referater fra forældremøder samt praktiske oplysninger om deltagerantal, indkøb mm. fra fester, hytteture etc.

Klassens mappe kan også indeholde årsplaner, nyhedsbreve, fotos og andet stort og småt fra klassens liv og dermed fungere som en slags ”dagbog” for klassen, som følger den gennem skoleforløbet. På den måde bliver det let at slå op og finde informationer om klassen.

Klassens mappe kan også indeholde en ”forældrebank” dvs.  liste, hvor de forældre, der har mulighed for og lyst til at bidrage med noget særligt, kan skrives på. Det kan dreje sig om forældre, der gerne vil være gæstelærere og f.eks. fortælle om deres arbejde, hobby, store interesse eller en rejse eller om forældre, der har en arbejdsplads, der kan modtage elever (eller måske erhvervspraktikanter).

Det kan også dreje sig om forældre, der kan tage med på ture eller spiller på et musikinstrument og gerne vil være med til at underholde ved et arrangement. 

Sådan kan ALLE understøtte fællesskabet i vores børns klasser

En klasse i den danske folkeskole er ikke et selvbestemt fællesskab. Den repræsenterer alle mulige typer af børn (og forældre). Når vi vælger folkeskolen til vores børn, så vælger vi samtidig det fællesskab, der er i netop vores barns klasse. Ikke kun for vores barn, men også for os selv.

Alle i en klasse behøver ikke at være bedste venner, men alle behøver at være gode klassekammerater, og det har vi, som forældre, en pligt til at bakke op om.

I skolen er der trivselsværdier, som klasserne laver klasseregler ud fra, men skal fællesskabet spille, er regler ikke nok. Det er her, at du som forældre kan være medspiller.

Udover at tage aktiv del i de arrangementer, der arrangeres for klassen, er der en række ting, du som forældre kan gøre:

 • Hav en positiv indstilling til de andre forældre, klassekammerater og til skolen som helhed over for dit barn
 • Vær nysgerrig på de børn, du ikke hører så meget om derhjemme
 • Støt op om, at dit barn deltager i fritidsdelen; SFO/klub
 • Tal med lærere og pædagoger, hvis du oplever, at dit barn eller andre børn i klassen ikke trives
 • Overhold de aftaler, I laver i forældregruppen og i klassen
 • Tilbyd din hjælp til de forældre, der ikke har overskud til/mulighed for at deltage i fællesarrangementer, så alle børn kan deltage
 • Sørg for at eventuelle ikke dansktalende forældre også får besked om arrangementer - tag skolen med på råd
 • Husk at tage højde for kulturelle præferencer i forhold til mad, når I har spisegrupper/forældrearrangementer
 • Bak op om initiativer, selvom du eller dit barn ikke umiddelbart har lyst
 • Svar på mails fra andre forældre og følg op på manglende svar fra andre forældre


Tak fordi du vil være kontaktforælder 😊

Hanne Korvig 2020
Freelancejournalist og forfatter