Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolen ved Bülowsvej
Mobil menu

Principper for klassesammenlægning

Principper for klassesammenlægningBillede fjernet.Billede fjernet.

Indledning

Når skolen planlægger at gennemføre en sammenlægning af klasser på en årgang, sker det enten i forhold til den forventede kommunale ressourcetildeling eller i forventningen om, at vi kan opnå en række pædagogiske fordele. Klassens samlede elevtal og antallet af drenge og piger har betydning for elevernes kammeratskab i og udenfor skoletiden, ligesom det har betydning for elevernes mulige samarbejdsrelationer inden for klassen. Der er fokus på både elevernes trivsel og læring, og dermed vil klassesammenlægning ske både i et socialt og i et pædagogisk perspektiv. Endelig har skolens klasserække og klassernes elevtal samlet set betydning for, hvilke andre pædagogiske indsatser, skolen kan iværksætte for at understøtte elevernes trivsel og læring i det samlede skoleforløb.

 

 

 1. Baggrund – årsager og vilkår
 • Den kommunale ressourcetildeling (antal klasser på årgangen) – udarbejdes i forbindelse med den årlige budgetfastlæggelse for kommende skoleår
 • Klasserne skal have en vis størrelse for at give de bedste betingelser for kammeratskab og samarbejde eleverne imellem
 • Tidspunkt for klassesammenlægning overvejes i skoleårets løb, men vil så vidt muligt finde sted senest en måned inden afslutning af skoleåret
 • En eventuel sandsynlig elevtilgang vil indgå i vurderingen

 

2. Mål for klassesammenlægning

Med udgangspunkt i elevtallet samt pædagogiske vurderinger omkring klasserne og børnegruppen som helhed vil årgangens medarbejderteam og ledelsen beslutte den bedste løsning for omstruktureringen, herunder om klassesammenlægningen involverer alle årgangens klasser, som dannes på ny, eller om en klasse fordeles ud på de andre klasser.

 

Ved klassesammenlægning tages der hensyn til:

 • eksisterende kammeratskaber
 • en ligelig fordeling af køn
 • en ensartet klassedannelse på årgangen
 • en naturlig eller strategisk spredning fagligt og socialt

 

3. Kompetence – hvem vurderer, drøfter og beslutter

 • Skolens ledelse vurderer nødvendigheden af en klassesammenlægning
 • Det drøftes med medarbejdere på det/de berørte klassetrin
 • Skolebestyrelsen orienteres, før den endelige beslutning træffes
 • Skolens leder har kompetencen til at træffe den endelige beslutning med mindre beslutningen er baseret på budgetmæssige udmeldinger

 

4. Proces – aktiviteter og medvirkende

 • Når grundlaget for beslutning om klassesammenlægning er til stede udarbejdes en handleplan, som forelægges medarbejdere på årgangen og skolebestyrelsen
 • Der nedsættes en styregruppe med deltagelse af en repræsentant fra skolebestyrelsen, ledelsesrepræsentant og 2 medarbejdere fra årgangen. Styregruppen får alene til opgave at udforme og at følge/sikre processen
 • Handleplanen skal indeholde oplysninger om forløb med orienteringsmøde for forældre, inddragelse af elever, klassedannelse ved ledelse og medarbejdere på årgangen, aktiviteter for og med eleverne fra processen sættes i gang til efter klassedannelsen har fundet sted, herunder aktiviteter som kan fremme elevernes trivsel og styrke skole-hjemsamarbejdet. Ovenstående punkter håndteres internt
 • Handleplanen indeholder også en kommunikationsplan for hvem, der kommunikerer hvad og hvornår, således man sikrer, at alle forældre og børn orienteres
 • Forældre indkaldes til orienteringsmøde, hvor grundlaget for beslutning om klassesammenlægning (de faktiske omstændigheder og principper for klassesammenlægning) og en konkret handleplan præsenteres og drøftes. Invitationen til forældremøde uddeles til eleverne samtidig med, at beslutningen bekendtgøres. Klassens lærere/pædagoger og elever drøfter den forestående klassesammenlægning (tilpasset elevernes alderstrin)
 • Forældrene kan i et givent tidsrum, hvis der er særlige forhold vedr. deres barn, som skolen skal være opmærksomme på, skrive til styregruppen via AULA, og så vil det så vidt muligt tages med i betragtning
 • Klassedannelse sker i samarbejde mellem ledelse, medarbejdere på årgangen og tilknyttede repræsentanter fra ressourceteamet. Styregruppen orienteres, når forslag til ny klassedannelse foreligger
 • Skoleleder træffer den endelige beslutning om den nye klassedannelse og meddeler forældre og elever om den ændrede sammensætning
 • Der tilbydes en ekstra skole-hjemsamtale til forældre og elever, der måtte ønske det
 • Forslag til aktiviteter og foranstaltninger, som kan fremme elevernes trivsel, klassernes sociale liv samt den faglige læring, såvel i indeværende som i det følgende skoleår, skal fremgå af planen helt fra begyndelsen. Det kan f.eks. være timer og midler til særlige aktiviteter, ture, ekstra timer, tolærerordninger og ressource-timer. Skolen skal tillige medvirke til, at forældrene i den ændrede klassesammensætning lærer hinanden at kende og indgår i arbejdet med elevernes trivsel og hele udvikling socialt og fagligt
 • Der afholdes fælles forældremøde tidligt i skoleåret, hvor skolens leder medvirker
 • Hele processen evalueres med deltagelse af kontaktforældre, styregruppen og øvrige medarbejdere omkring klasserne inden udgangen af oktober i det nye skoleår

 

Principperne er opdateret og godkendt af skolebestyrelsen d. 22. marts 2018